Stéchenyi terv

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Tel. 298-7501/7502

Fogadási idő

Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: zárva
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök: zárva
Péntek: 9.00-13.00

KUTATÓSZOLGÁLAT

Tel. 298-7503/7504

Nyitvatartási idő

Hétfő: 9.00-16.00
Kedd:* 10.00-19.00
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök:* 10.00-19.00
Péntek: Zárva
*Ügyelet
Kedd: 16.00-19.00
Csütörtök: 16.00-19.00

TERVTÁR

Tel. 298-7514

Nyitvatartási idő

Hétfő: 9.00-16.00
Kedd:* 10.00-19.00
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök:* 10.00-19.00
Péntek: Zárva
*Ügyelet
Kedd: 16.00-19.00
Csütörtök: 16.00-19.00
RSS Hírek
RSS Publikációk
RSS Fordítások

Ügyfélszolgálat


kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Letölthető adatlapok

 

Az ügyfélszolgálatról általábanÜgyfeleink telefonon, levélben, faxon, személyesen és e-mailen kereshetik fel Ügyfélszolgálatunkat.

A hozzánk forduló ügyfeleket tájékoztatjuk a kutatás menetéről és annak lehetőségeiről, az esetlegesen még felkereshető intézmények elérhetőségeiről, más közgyűjteményben, levéltárban történő kutatás lehetőségeiről és esélyeiről, az ügyintézés menetéről, a kér irat felkutatásához szükséges adatokról és a jogosultság igazolásához szükséges okiratokról.Személyesen levéltárunk Teve utca 3-5. sz. alatt található épületében fogadjuk a hozzánk fordulókat.

Telefonszám: 1-298-7501

1-298-7502

Fax: 298-75-55

E-mail címünk: bfl@bparchiv.hu

Levélcím: H-1139 Budapest, Teve u. 3-5.

Postafiókcím: 1554 Budapest, Pf. 41.

Félfogadási idő: H.: 13.00 - 16.00; Sze.: 9.00 - 16.00; P.: 9.00 - 13.00Az E-mailen történt megkeresés esetén az általános tájékoztatáson, "útbaigazításon" túlmenően személyes adatot nem szolgáltatunk, illetve elektronikus levélben érkezett megkeresésre válaszolva személyes, vagy védett adatot tartalmazó dokumentumot nem küldünk, mivel az elektronikus aláírás, hitelesítés gyakorlata még nem alakult ki széleskörűen, és az ilyen dokumentum csak a jogosultság igazolása után adható ki.

 

A levéltár ügyfélszolgálatán leggyakrabban előforduló ügytípusok:

 

- Tanulóidő megkeresés: a nyugdíj megállapításához szükséges tanulóviszony igazolása, illetve a nyugdíjba beszámítható tanulóidő igazolása, amennyiben a hozzánk forduló ügyfél nem rendelkezik az igazoláshoz szükséges okmányokkal (szakmunkás-bizonyítvány vagy szakmunkás oklevél). Óvónői / tanítónői aranydiplomához az óvónői- tanítói-képesítő vizsga igazolása. Levéltárunkban úgynevezett tanulói anyakönyvi lapok találhatóak, melyek igazolják az iskolában eltöltött időt, illetve a szakmunkásvizsga tényét, idejét és eredményét. Levéltárunk őriz még továbbá szakmunkásvizsga jegyzőkönyveket, melyek csak a szakmunkásvizsga tényét igazolják.

A tanulóidő igazolásához szükséges adatok: adatlap

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy levéltárunk csak a Budapest területén működött iskolák anyagait őrzi. A jelenleg még működő iskolák esetében javasoljuk először azok felkeresését. A vidéken tevékenykedő iskolák esetében az illetékes megyei levéltárakat kell megkeresni.  • Munkaviszony igazolása: a nyugdíj megállapításához szükséges munkaviszony igazolása, illetve a nyugdíjba beszámítható ún. szolgálati idő igazolása, amennyiben a hozzánk forduló ügyfél nem rendelkezik az igazoláshoz szükséges okmányokkal, és a szóban forgó munkáltató munkaviszony-igazolására alkalmas iratai levéltárunkban megtalálhatóak. Amennyiben a munkáltató iratai nem kerültek levéltári átadásra, úgy referens kollégáink a beazonosításhoz szükséges adatok birtokában tájékoztatják a cég jogutódjáról, vagy felszámolójáról, akinek gondoskodnia kell a nem selejtezhető iratanyag elhelyezéséről.

Felhívjuk figyelmüket, hogy nyugdíj-idő kiszámításánál mindig érdemes először a lakcím szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságot felkeresni (budapesti lakhely esetén a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság az illetékes: http://www.onyf.hu/ 1081 Budapest, Fiumei út 19/a.), akik az esetek túlnyomó részében már rendelkeznek a szolgálati idő elismeréséhez /beszámításához szükséges adatokkal, így Önnek már nem kell igazoló dokumentumokat beszereznie.

A munkaviszony igazolásához szükséges adatok: adatlap- Közjegyzői iratok (hagyatéki ügyek):

Felhívjuk figyelmüket, hogy közjegyzői iratot csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint  a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. LVI. tv figyelembevételével, akkor áll módunkban kiadni, ha Ön az iratban örökösként szerepel, illetve az elhunytnak /örökhagyónak, vagy valamely örökösnek leszármazottja, hozzátartozója, jogutódja, és ezt a szükséges okmányokkal (anyakönyvi kivonat, személyazonosító okmány) igazolja (jogosultság igazolása).

Tájékoztatásul közöljük, hogy levéltárunk csak az 1984. december 31. előtt indult hagyatéki eljárások iratait vette át, a később keletkezett hagyatéki ügyek a Fővárosi Bíróság Közjegyzői Iratokat Kezelő Irodáján (1055 Budapest, Markó u. 27.) találhatóak.

A közjegyzői iratok kutatásához szükséges adatok: adatlap


Az alább idézett törvényrészletek 2009. június 1-jei hatályúak.

 

Hadigondozási eljárás:

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 26. § (2) kimondja, hogy a hadigondozotti ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgárságú kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatala.

A hadigondozádsi eljárás igazolásához szükséges adatok: adatlap

Tájékoztató a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény kapcsolatos levéltári adatgyűjtés lehetőségeiről

Budapest Főváros Levéltárában a hivatali megkeresésekkel a Tájékoztatási és közművelődési osztályhoz tartozó Ügyfélszolgálat munkatársai foglalkoznak.Illetékfizetési kötelezettség az 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről alapján1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

 

24. § (1) Ha törvény másként nem rendelkezik, a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozási évét követő harminc év után válik bárki számára kutathatóvá. A védelmi idő, ha a halálozás éve nem ismert, az érintett születésétől számított kilencven év, ha pedig a születés és a halálozás időpontja sem ismert, a levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év.

(2) A védelmi idő lejárta előtt is kutatható az (1) bekezdésben meghatározott levéltári anyag, ha

a) a kutatás - a kérelmező költségére - anonimizált másolattal is megvalósítható, vagy

b) a kutatáshoz az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója a kutató kérésére hozzájárult, vagy

c) a kutatásra tudományos célból van szükség - feltéve, hogy a 22. §-a (1) bekezdésében meghatározott harminc, illetőleg tizenöt év már eltelt - és a kutató a (3) és (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek eleget tesz.

(3) A közlevéltár a (2) bekezdés c) pontja szerinti tudományos célú kutatást akkor köteles engedélyezni, ha a kutató csatolja a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szervnek - a kutató részletes kutatási terve alapján megadott - támogató állásfoglalását.

(4) A kutatónak írásos nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a megismert és kigyűjtött személyes adatokat az Avtv. 32. §-ában meghatározott módon kezeli és használja fel, továbbá az írásos nyilatkozatban meg kell jelölnie az adatkezelés helyét.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott hozzájárulás megadásakor írásban nyilatkozni kell a kutató által megismert személyes adat - kutatás célja szerinti - felhasználásának elfogadásáról, valamint a személyes adatot tartalmazó iratok másolhatóságáról.

  1. A kutató a (2) bekezdés c) pontja alapján végzett tudományos célú kutatás során feltárt személyes adatot tartalmazó iratról az (1) bekezdésben meghatározott védelmi idő lejárta előtt is készíttethet nem anonimizált másolatot.

 

Földhivatali iratok:

 

  • Budai telekjegyzőkönyvek és telekkönyvi betétek 1871-1921

  • Óbudai telekjegyzőkönyvek és telekkönyvi betétek 1875-1921

  • Pesti telekkönyvi betétek 1878-1926 és segédkönyveik

  • Újpest (1883-1950) és Rákospalota (1885-1934) telekkönyvi betétei

  • az 1920-as évektől 1972/73-ig vezetett Duna-balparti, Duna-jobbparti és peremkerületi telekkönyvi betétek (úgynevezett ősbetétek és az 1960/70-es években újraszerkesztett betétek) és irattári segédleteik, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerkesztésekor készült tulajdoni lap tervezetek;

  • az átadott betétek telekkönyvi alapiratai 1961-1972-ig, valamint ezek irattári segédletei.

  • 1973-tól vezetett papíralapú tulajdoni lapok.

Az átadott tulajdoni lapok lezártak, vezetésük megszűnt. Az érvényes telekkönyvi állapotot igazoló tulajdoni lap másolatért továbbra is az illetékes földhivatalhoz kell fordulni.

Az lezárt és a levéltárnak átadott papíralapú tulajdoni lapok digitális másolata - az V. és a XIV. kerület kivételével - rendelkezésre áll a Földhivatalnál, így az 1973 utáni telekkönyvi állapot igazolása ügyében - az említett két kerület kivételével - továbbra is az illetékes földhivatalokhoz kell fordulni.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, hogy a telekkönyvi betétek 1961 előtti alapiratai sem Budapest Főváros Levéltárában, sem az illetékes körzeti földhivataloknál nem lelhetők fel.

Az 1973 utáni alapiratok továbbra is az illetékes földhivatalok őrizetében maradnak.

A társasházi alapító okiratok szintén a földhivatalok őrizetében maradnak


Budapest Főváros Levéltára, 1139 Budapest, Teve utca 3-5.
Tel.:+36 1 298-7500 | Fax: +36 1 298-7555 | E-mail
Utolsó módosítás: 2016.04.13. 12:08:56
oldaltérkép | ügyfélszolgálat   |  WWW Statisztika
Érvényes XHTML és CSS.